Zgłoszenie szkody

Rodzaj ubezpieczenia grupowego

Demo
Grupowe pracowników -

dotyczy pracowniczych programów ubezpieczeniowych zawartych przez pracodawców na rzecz zatrudnionych pracowników i ich rodzin. Do Ubezpieczyciela pracodawca przekazuje składki ubezpieczeniowe, w których partycypuje w całości zakład pracy lub w całości pracownik lub wspólnie w ustalonej proporcji. Udział w składce może również wynikać z podziału na finansowanie wybranych poszczególnych ryzyk ubezpieczenia w porozumieniu przez pracodawcę i pracownika.

Formularz

Demo
Szkolne uczniów -

dotyczy ubezpieczenia grupowego uczących się oraz nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych. Umowę zawiera z Ubezpieczycielem placówka oświatowa na rzecz dzieci, uczniów, studentów i personelu, zapewniając ochronę na cały rok szkolny i wakacji. Proces likwidacji szkody, po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu o zdarzeniu, odbywa się już w bezpośrednim naszym kontakcie z poszkodowanym (prawnym opiekunem).

Formularz

Demo
Sportowe zawodników -

dotyczy ubezpieczenia grupowego zawodników uprawiających sport wyczynowo w ramach klubu sportowego. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się Ubezpieczonemu w trakcie czynności związanych z przynależnością do klubu sportowego. Grupowa formuła ubezpieczenia NNW skutkuje koniecznością zgłoszenia każdej szkody wyłącznie przez upoważnionego reprezentanta klubu sportowego.

Formularz

Demo
Grupy nieformalne -

 

Formularz